News from tourist information center

"Memory exhibition of the 50th anniversary of association of Otaru art"…We saw.

2018.06.12

In association of Otaru art, the 50th anniversary of the foundation memory exhibition was held.
In addition, on the second floor, founder member exhibition is held to 7/8.
Please see.

Oh

◇🔶 ◇Memory exhibition of the 50th anniversary of association of 🔶 Otaru art ◇🔶 ◇🔶
Oh
■The date and time: Tuesday, June 5 - 10th Sunday from 10:00 to 17:00 (most whole day 16:30)
■Place: Otaru City Museum of Art citizen gallery
■Rate: No charge for admission
Oh
・・... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[the existing member]

Katsuyuki Aizawa, Atsuko Akimoto, Katsuyo Asai, Miyoko Arai, Yukiko Iwata,
Toshio Ueshima, Iriko Ueda, Teruko Osaka, Miyuki Otani, Yutaka Ogawa,
Mitsuhiko Kato, Shigeru Kudo, Tatsuo Kobayashi, Takako Koyanagawa, Yuichiro Sakino,
Junnichi Sato, Masao Sanbe, island Tsuneo, Masako Suenaga, Mutsuko Sugawara,
Akemi Suzuki, Akira Takahashi, Masako Takahashi, Yoshiko Takahashi, Rieko Takano,
Miyoko Tanioka, Akashi Taniguchi, Nobuo Naito, Nakamura ant, Kyogo Noda,
Yoshiko Hyuga, Hideko Fukayama, Koki Fukuhara, Tadao Hori, horimakiko,
Takayasu Matsuda, Kyozo Miura, Yasuro Miyai, Murakami group child, Michio Muramoto,
Michiko Yao, Shuma Yamashita, Moriyuki Yamada

・・... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

 

Oh

◇🔶 ◇🔶 temporary exhibition "tradition and development to glitter, and to describe, and to inherit of Otaru painting circles" ◇🔶 ◇🔶

Oh

■The date and time: Tuesday, June 5 - Sunday, July 8
■Place: The second floor of Otaru City Museum of Art plan exhibition room
■Rate: Free of charge lower than general 500 yen high school student 250 yen junior high student
Oh
・・... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
[foundation subscriber name]
Tsuneo Ishizuka, Riki Itakura storehouse, Arinori Ichihara, Kazuo Ujiie,
Kiyoshi Ogawa, Junji Osanai, Seiji Kaneko, Takeshi Kobayashi,
Kiyoshi Komatsu, Masao Shibuya, Masao Shirae, Shigekazu Kakue,
Ichimatsu Takakura, Yoshiko Takahashi, Shichiro Chiba, Takeshi Chiba,
Yoshiaki Bando, Yutaka Hirata plan, Yoichi Fujimaki, sanurasenchi,
Miya River Wei, Masayoshi Morita, Tokuichi Yano, Wakamatsu six finally
・・... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Oh

 

 

Otaru City Museum of Art
Address: 1-9, Ironai, Otaru-shi
TEL: 0134-34-0035

Oh
Oh

★  Look at facebook "OtaruStyle" with blog by all means.

Event, recommendated information of monthly event informationNext June 

Old blog "Otaru tourist information center staff blog" 1
Old blog "Otaru tourist information center staff blog" 2
Old blog "Otaru tourist information center staff blog" 3

Staff Y